PRIVACYBELEID

Bijgewerkt 11 februari 2022

Onderdelen en doel
Les Balcons du Panorama (hierna “Les Balcons du Panorama” of de “Verwerkingsverantwoordelijke”)
Panoramastraat 16
6660 Houffalize – BE

Tel: +32 (0)475 576 774
Mail: info@lesbalconsdupanorama.be

Les Balcons du Panorama stelt dit privacybeleid op, dat tot doel heeft om gebruikers van de website die wordt gehost op het volgende adres: https://www.lesbalconsdupanorama.be (hierna de “site”) transparant te informeren over hoe persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt door Les Balcons du Panorama.

De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, natuurlijke of rechtspersoon, die de Site bezoekt of er op enigerlei wijze interactie mee heeft.

Als zodanig bepaalt Les Balcons du Panorama alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers. Daartoe verbindt Les Balcons du Panorama zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om de verwerking van persoonsgegevens te garanderen in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna te noemen , “de Wet”) en de Europese Verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van gegevens van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de regel genoemd).

Les Balcons du Panorama is vrij om elke natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonlijke gegevens van gebruikers op hun verzoek en namens hen verwerkt (hierna de “Onderaannemer”). Indien nodig verbindt Les Balcons du Panorama zich ertoe een Onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Regelgeving.

Verwerking van persoonsgegevens
Het gebruik van de site door gebruikers kan leiden tot de communicatie van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Les Balcons du Panorama, in haar hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke, of door dienstverleners die handelen in naam en voor rekening van Les Balcons du Panorama, zal in overeenstemming zijn met de Wet en de Regelgeving.

Persoonsgegevens worden door Les Balcons du Panorama, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, verwerkt via:

Het gebruik van cookies
Google Analytics

Doel van de verwerking van persoonsgegevens
Overeenkomstig artikel 13 van het Reglement worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld en zijn als volgt:

Zorgdragen voor de uitvoering van de op de site aangeboden en overeengekomen diensten;
2. Zorgen voor controle over de aangeboden diensten
3. Reageren op vragen van gebruikers
4. Opstellen van statistieken om de website, de aangeboden diensten en de interne organisatie te verbeteren
5. Verbeter de kwaliteit van de site en de diensten aangeboden door de controller
6. Zorg voor een betere identificatie van de interesses van de gebruiker
Persoonsgegevens die waarschijnlijk worden verwerkt
De Gebruiker stemt ermee in, wanneer hij de Site bezoekt en gebruikt, dat Les Balcons du Panorama de volgende persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt, volgens de methoden en principes beschreven in dit Privacybeleid:

De Gebruikersinformatie die zij verstrekken voor contractuele doeleinden en om de goede uitvoering van wederzijdse verplichtingen mogelijk te maken, namelijk de naam, voornaam, adres, IBAN-nummer en bankgegevens, enz.; en meer in het algemeen, alle informatie die vrijwillig door de Gebruiker wordt verstrekt;
2. Informatie van Gebruikers door het invullen van formulieren of door contact op te nemen via telefoon, e-mailadres of andere middelen, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van Gebruikers.
3. Met betrekking tot elk bezoek van de gebruiker aan de site, wordt de informatie automatisch verzameld;
Bij. IP-adres, browsertype en -model, tijdzone, besturingssysteem;
B. alle informatie met betrekking tot de pagina’s die de Gebruiker op de Site heeft geraadpleegd, in het bijzonder de URL, de browsetijd, enz.

Toestemming
Door de Site te bezoeken en te gebruiken, verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen van en zijn vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming te hebben gegeven voor de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens. Deze overeenkomst dekt de inhoud van dit privacybeleid.

Toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarmee de gebruiker het vakje heeft aangevinkt dat het privacybeleid voorstelt in een hypertekstlink. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde om bepaalde handelingen op de Site uit te voeren of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met Les Balcons du Panorama. Elk contract tussen Les Balcons du Panorama en een Gebruiker met betrekking tot de diensten en goederen die op de Site worden aangeboden, is onderworpen aan de aanvaarding door de Gebruiker van het Privacybeleid.

De gebruiker stemt ermee in dat de verantwoordelijke voor de verwerking en verzameling, in overeenstemming met de methoden en principes die zijn opgenomen in dit privacybeleid, zijn persoonlijke gegevens die hij op de site of tijdens de diensten die door Les Balconies of the Panorama worden aangeboden, voor de hierboven aangegeven doeleinden meedeelt .

De Gebruiker heeft het recht om zijn toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen op basis van de eerder gegeven toestemming.

Duur van de bewaring van de persoonlijke gegevens van gebruikers
Overeenkomstig artikel 13 §2 van de Verordening en van de Wet bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens slechts gedurende de tijd die redelijkerwijs nodig is om de doeleinden te kunnen verwezenlijken waarvoor ze worden verwerkt.

Deze duur is in alle gevallen korter dan: 1 jaar

Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden
Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, werknemers, onderaannemers of leveranciers van Les Balcons du Panorama die adequate gegevensbeveiligingsgaranties bieden en die samenwerken met Les Balcons du Panorama in het kader van de marketing van producten of het verlenen van diensten. Ze handelen onder het directe gezag van Les Balcons du Panorama en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

In alle gevallen respecteren de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie deze gegevens zijn verstrekt de inhoud van dit privacybeleid. Les Balcons du Panorama zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden, op een discrete en veilige manier zullen verwerken.

In het geval dat de gegevens aan derden worden verstrekt voor direct marketing- of prospectiedoeleinden, wordt de Gebruiker vooraf op de hoogte gebracht zodat hij zijn toestemming kan geven voor het gebruik van deze persoonlijke gegevens.

Data Protection Officer (DPO)
De volgende persoon wordt aangesteld als functionaris voor gegevensbescherming (hierna “DPO”): Sebastien Otto

De rol van de DPO is te zorgen voor een goede uitvoering van nationale en supranationale bepalingen met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

De DPO is als volgt te bereiken:

info@lesbalconsdupanorama.be

Gebruikersrechten
De Gebruiker kan te allen tijde zijn rechten uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: info@lesbalconsdupanorama.be, of een geadresseerde brief met een kopie van zijn identiteitskaart naar het volgende adres: rue 58 de la Cathédrale, 4000 Luik, België

Recht op toegang
Overeenkomstig artikel 15 van het Reglement garandeert Les Balcons du Panorama het recht van de gebruiker op toegang tot zijn persoonlijke gegevens. De Gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot deze persoonsgegevens en tot de volgende informatie:

de doeleinden van de verwerking;
de betreffende categorieën persoonsgegevens;
de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers die zijn gevestigd in derde landen of internationale organisaties;
indien mogelijk, de beoogde bewaartermijn van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die gebruikt worden om deze termijn te bepalen;
het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, bedoeld in artikel 22, eerste en vierde lid van de verordening, en, althans in dergelijke gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, evenals de betekenis en beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene
De gegevensbeheerder kan de betaling van redelijke vergoedingen op basis van administratieve kosten verlangen voor eventuele extra kopieën die door de gebruiker worden aangevraagd.

Wanneer de Gebruiker dit verzoek elektronisch indient (via het e-mailadres bijvoorbeeld), wordt de informatie verstrekt in een veelgebruikte elektronische vorm, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.

De kopie van zijn gegevens wordt uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek aan de Gebruiker meegedeeld.

Recht op rectificatie
Les Balcons du Panorama garandeert de gebruiker het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens.

Overeenkomstig artikel 16 van het Reglement kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn (andere) account, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden doorgevoerd, in welk geval het verzoek kan worden gedaan aan Les Balcons du Panorama.

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld, op de hoogte van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke communicatie onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning vereist. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers als de betrokkene daarom verzoekt.

Recht op wissen
De Gebruiker heeft het recht om de wissing van zijn persoonsgegevens zo snel mogelijk te verkrijgen in de gevallen vermeld in artikel 17 van het Reglement.

Wanneer de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en deze op grond van de vorige paragraaf moet wissen, neemt de verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, ook van technische aard, om andere verwerkingsverantwoordelijken die deze persoonsgegevens verwerken waarvan de betrokkene heeft verzocht om verwijdering door deze verwerkingsverantwoordelijken van elke link naar deze persoonsgegevens, of van enige kopie of reproductie daarvan.

De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover deze verwerking noodzakelijk is:

de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
om te voldoen aan een wettelijke verplichting die de verwerking vereist waarin is voorzien door het Unierecht of door het recht van de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, of om een ​​taak van algemeen belang uit te voeren of die onder de uitoefening van het openbaar gezag valt de controller;
het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.
Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld, op de hoogte van elke verwijdering van persoonsgegevens of elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij dergelijke communicatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning vereist. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers als de betrokkene daarom verzoekt.

Recht om de verwerking te beperken
De gebruiker heeft het recht om de beperking van de verwerking van zijn persoonlijke gegevens te verkrijgen in de hypothesen vermeld in artikel 19 van de verordeningen.

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld, op de hoogte van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij dergelijke communicatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning vereist. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers als de betrokkene daarom verzoekt.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
In overeenstemming met artikel 20 van de voorschriften hebben gebruikers het recht om van Les Balcons du Panorama de hen betreffende persoonsgegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat. De gebruikers hebben het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder dat Les Balcons du Panorama dit verhindert in de gevallen waarin de verordeningen voorzien.

Wanneer de gebruiker zijn recht op overdraagbaarheid van gegevens uitoefent op grond van de vorige paragraaf, heeft hij het recht om te verkrijgen dat de persoonlijke gegevens rechtstreeks van de ene controller naar de andere worden verzonden, wanneer dit technisch mogelijk is.

De uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid laat het recht op gegevenswissing onverlet. Dit recht is niet van toepassing op verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

Het recht op dataportabiliteit laat de rechten en vrijheden van derden onverlet.

de doeleinden van de verwerking;
de betreffende categorieën persoonsgegevens;
de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers die zijn gevestigd in derde landen of internationale organisaties;
indien mogelijk, de beoogde bewaartermijn van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die gebruikt worden om deze termijn te bepalen;
het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, bedoeld in artikel 22, eerste en vierde lid van de verordening, en, althans in dergelijke gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, evenals de betekenis en beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene
De gegevensbeheerder kan de betaling van redelijke vergoedingen op basis van administratieve kosten verlangen voor eventuele extra kopieën die door de gebruiker worden aangevraagd.

Wanneer de Gebruiker dit verzoek elektronisch indient (via het e-mailadres bijvoorbeeld), wordt de informatie verstrekt in een veelgebruikte elektronische vorm, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.

De kopie van zijn gegevens wordt uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek aan de Gebruiker meegedeeld.

Recht op rectificatie
Les Balcons du Panorama garandeert de gebruiker het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens.

Overeenkomstig artikel 16 van het Reglement kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn (andere) account, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden doorgevoerd, in welk geval het verzoek kan worden gedaan aan Les Balcons du Panorama.

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld, op de hoogte van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke communicatie onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning vereist. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers als de betrokkene daarom verzoekt.

Recht op wissen
De Gebruiker heeft het recht om de wissing van zijn persoonsgegevens zo snel mogelijk te verkrijgen in de gevallen vermeld in artikel 17 van het Reglement.

Wanneer de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en deze op grond van de vorige paragraaf moet wissen, neemt de verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, ook van technische aard, om andere verwerkingsverantwoordelijken die deze persoonsgegevens verwerken waarvan de betrokkene heeft verzocht om verwijdering door deze verwerkingsverantwoordelijken van elke link naar deze persoonsgegevens, of van enige kopie of reproductie daarvan.

De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover deze verwerking noodzakelijk is:

de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
om te voldoen aan een wettelijke verplichting die de verwerking vereist waarin is voorzien door het Unierecht of door het recht van de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, of om een ​​taak van algemeen belang uit te voeren of die onder de uitoefening van het openbaar gezag valt de controller;
het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.
Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld, op de hoogte van elke verwijdering van persoonsgegevens of elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij dergelijke communicatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning vereist. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers als de betrokkene daarom verzoekt.

Recht om de verwerking te beperken
De gebruiker heeft het recht om de beperking van de verwerking van zijn persoonlijke gegevens te verkrijgen in de hypothesen vermeld in artikel 19 van de verordeningen.

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld, op de hoogte van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij dergelijke communicatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning vereist. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers als de betrokkene daarom verzoekt.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
In overeenstemming met artikel 20 van de voorschriften hebben gebruikers het recht om van Les Balcons du Recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming
De gebruiker heeft te allen tijde het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens vanwege zijn specifieke situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door Les Balcons du Panorama. In overeenstemming met artikel 21 van het Reglement zal Les Balcons du Panorama geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en de rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor prospectiedoeleinden, heeft de Gebruiker het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke prospectie.

Wanneer de betrokkene zich verzet tegen de verwerking voor prospectiedoeleinden, worden de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

Klachtrecht
De Gebruiker heeft het recht om een ​​klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door Les Balcons du Panorama bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgische grondgebied. Meer informatie vindt u op de website: https://www.autoriteprotectiondonnees.be.

Het indienen van een klacht gebeurt op de volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Persstraat 35, 1000 Brussel
Telefoon. + 32 2 274 48 00
Fax. + 32 2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

Cookies
De site gebruikt cookies om gebruikers van de site te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om Gebruikers een betere browse-ervaring en een verbetering van de Site en de inhoud ervan te bieden. De doeleinden en methoden van cookies staan ​​in dit artikel.

Algemene principes
Een “Cookie” is een bestand dat tijdelijk of permanent op de harde schijf van de Gebruiker wordt geplaatst bij het raadplegen van de Website, voor latere verbinding. Dankzij cookies herkent de server de computer van de Gebruiker.

Cookies kunnen ook worden geplaatst door derde partijen waarmee Les Balcons du Panorama samenwerkt.

Sommige cookies die door Les Balcons du Panorama worden gebruikt, zijn noodzakelijk voor de goede werking van de site, andere verbeteren de gebruikerservaring.

De Gebruiker kan cookies personaliseren of deactiveren door zijn browser te configureren.

Door gebruik te maken van de Website gaat de Gebruiker uitdrukkelijk akkoord met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

Type cookies en nagestreefde doeleinden
Er worden verschillende soorten cookies gebruikt door Les Balcons du Panorama op de Site:

Technische cookies: ze zijn noodzakelijk voor de werking van de Website, maken de communicatie van de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de Gebruiker te vergemakkelijken;
Statistische cookies en cookies voor het meten van het publiek: deze cookies maken gebruikersherkenning mogelijk en worden gebruikt om het aantal gebruikers van de website over een bepaalde periode te tellen. Omdat ze ook het surfgedrag aangeven, zijn ze een effectieve manier om het browsen van de gebruiker te verbeteren door voorstellen en aanbiedingen weer te geven die hen kunnen interesseren. Ze stellen Les Balcons du Panorama ook in staat om mogelijke fouten op de Website te identificeren en te corrigeren.
Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Website door bepaalde ingevoerde keuzes te behouden (bijvoorbeeld de gebruikersnaam of de taal);
Bewaartermijn voor cookies
Cookies worden bewaard voor de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken. De cookies die waarschijnlijk op de harde schijf van de Gebruiker worden opgeslagen, evenals hun bewaartermijn, zijn als volgt:

Google-analyse: 1 jaar;

Cookiebeheer
Indien de Gebruiker niet wil dat de Website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze gemakkelijk beheren of verwijderen door de parameters van zijn browser te wijzigen. De programmering van de browser stelt de Gebruiker ook in staat om een ​​melding of melding te ontvangen zodra een Website cookies gebruikt en dus besluit deze te accepteren of te weigeren.

Als de Gebruiker bepaalde cookies deactiveert, aanvaardt hij dat de Website mogelijk niet optimaal functioneert. Bepaalde delen van de Website zijn daardoor mogelijk niet of gedeeltelijk bruikbaar.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies wil beheren en/of verwijderen, kan hij dit doen via de volgende link(s): Gérer le consentement

Voor gebruikers met een browser:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/enable-disable-cookies-preferences
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA
Beperking van aansprakelijkheid van de gegevensbeheerder
De website kan links bevatten naar andere websites die eigendom zijn van derden die geen verband houden met Les Balcons du Panorama. De inhoud van deze sites en hun naleving van de wet- en regelgeving vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Les Balcons du Panorama.

De houder van het ouderlijk gezag moet zijn uitdrukkelijke toestemming geven voor de minderjarige onder de 16 jaar om persoonlijke informatie of gegevens op de website te verstrekken. Les Balcons du Panorama raadt mensen die ouderlijk gezag uitoefenen over minderjarigen ten zeerste aan om verantwoord en veilig internetgebruik te bevorderen. De gegevensbeheerder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verzamelen en verwerken van informatie en persoonsgegevens van minderjarigen onder de 16 jaar wiens toestemming niet effectief wordt gedekt door die van hun wettelijke ouders of voor onjuiste gegevens – in het bijzonder met betrekking tot de leeftijd die door minderjarigen is ingevoerd. In geen geval zullen persoonlijke gegevens door de gegevensbeheerder worden verwerkt als de gebruiker aangeeft dat hij jonger is dan 16 jaar.

Les Balcons du Panorama is niet verantwoordelijk voor het verlies, de corruptie of de diefstal van persoonlijke gegevens, met name veroorzaakt door de aanwezigheid van virussen of volgende computeraanvallen.

Beveiliging
Verwerkingsverantwoordelijke treft organisatorische en technische maatregelen om een ​​passend beveiligingsniveau voor de verwerking en verzameling van gegevens te waarborgen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn afhankelijk van de uitvoeringskosten met betrekking tot de aard, context en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

De gegevensbeheerder gebruikt standaard versleutelingstechnologieën binnen de IT-sector bij het overdragen of verzamelen van gegevens op de site.

Wijzigingen in het privacybeleid
Les Balcons du Panorama behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen op dit gebied. De gebruiker wordt daarom uitgenodigd om regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te zijn van de wijzigingen en aanpassingen. Een dergelijke wijziging zal op de Site worden geplaatst of per e-mail worden verzonden met het oog op oppositie.

Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie
Dit privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Les Balcons du Panorama.

Contact
Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit Privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke via het volgende adres: info@lesbalconsdupanorama.be